För press/media

Om du är journalist och vill ha ytterligare information om ätstörningar eller pågående forskning, kan du givetvis kontakta någon av oss som arbetar med EDGI-studien (Om EDGI-teamet). Du kan också ta kontakt med någon av personerna nedan, alla med olika kompetens och bakgrund, men samtliga med expertkunskap om ätstörningar.

Vi ber också dig som är journalist eller arbetar med media på annat sätt, att beakta de riktlinjer för ansvarsfull pressrapportering om ätstörningar som har tagits fram av Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar: https://www.friskfri.se/press-och-media/tips-for-ansvarsfull-pressrapportering/ .


Sanna Aila Gustafsson

Sanna är socionom och legitimerad psykoterapeut med kompetens i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Hon är också forskare och är docent vid Örebro universitet med forskning kring behandling av ätstörningar som huvudsakligt forskningsområde. Hon arbetar som enhetschef på Ätstörningsmottagningen och mottagningen för dialektisk beteendeterapi vid Region Örebro län. Sanna är också ordförande för svenska ätstörningssällskapet (SEDS) som är en intresseförening för kliniker och forskare inom ätstörningsfältet. 


Ata Ghaderi

Ata är legitimerad psykolog, psykoterapeut och verksam som professor i klinisk psykologi vid avdelningen för psykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Han har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med patienter som lider av ätstörningar, och forskar om riskfaktorer för utveckling av ätstörningar, samt hur man kan förbättra förebyggande insatser och behandling av dessa tillstånd.


Ulf Wallin

Ulf är barn och ungdomspsykiater och legitimerad familjeterapeut. Han har arbetat specialiserat med ätstörningar i barnpsykiatrin i Lund sedan 1987. 2007 startade Ulf Kompetenscentrum för Ätstörningar-Syd. Ulf disputerade 2000 med en avhandling om familjeterapi och familjefunktion vid anorexia nervosa. Ulfs forskning efter det har fokuserat barn med ätstörningar, som alltmer kommit att handla om ARFID, samt olika former av familjebehandling (te.x multifamiljeterapi och FamiljeBehandlingsLägenheter). Ulfs senaste projektet kallas Raketstart, och handlar om en implementering av evidensbaserad familjeterapi under den första månaden av den initiala behandlingen vid anorexia nervosa hos unga patienter. Ulf har varit ordförande i Svenska Anorexia och Bulimiföreningen (1998-2007) nuvarande SEDS, samt ordförande i Nordiska Ätstörningssällskapet (NEDS) 2008-2012. Idag arbetar Ulf med utbildning, forskning samt kliniska konsultationer och handledning.


Gunilla Paulsson Karlsson

Gunilla är översocionom, legitimerad psykoterapeut med inriktning grupp och familj samt med.dr. Hon har lång erfarenhet av klinisk specialiserad ätstörningsbehandling vid Ätstörningsenheten för Barn och Unga, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där hon också är ansvarig för forskning och metodutveckling med fokus på behandling samt patienters upplevelse och tillfredsställelse med erhållen vård. Gunilla är ordförande i Regionalt Processteam Ätstörningar, Västra Götaland, bland annat med gemensamma utbildningsinsatser i regionen.